For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

زندگی نامه

در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده علوم  ریاضی هستم و علاقه‌های تحقیقاتی من به شرح زیر است

 

آنالیز هارمونیک مجرد

نظریه جبرهای باناخ

نظریه مدول های باناخ

ویژگی های همولوژیک مدول های باناخ

 

           پیشینه آکادمیک من به شرح زیر است

 دکتری

دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده علوم ریاضی 1389

عنوان رساله: ویژگیهای همولوژیک مدولهای باناخ بر جبرهای گروهی

استاد راهنما: پرفسور رسول نصر اصفهانی

استاد مشاور: دکتر فرید بهرامی

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده علوم ریاضی 1384

عنوان رساله: میانه در فضاهای چند بعدی

استاد راهنما: دکتر فرید بهرامی

کارشناسی

دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده علوم ریاضی 1382

   

 

 

 

تحت نظارت وف بومی